Stavebný ombudsman

UPOZORNENIE.

Termín každého stretnutia stavebného ombudsmana s klientom je potrebné vopred dohodnúť cez rezervačný systém, alebo osobne (telefonicky alebo mailom). Platí len termín spätne odsúhlasený stavebným ombudsmanom.

Kontakt:
Tel: 0908 350 272
E-mail: [email protected]

Ďakujem za porozumenie.

J. Pavlovič

Proces povoľovania a realizácie stavieb je v súčasnosti veľmi komplikovaný, upravený mnohými predpismi a obyvatelia nášho mesta sa v ňom môžu cítiť stratení. Úlohou ombudsmana je pomôcť obyvateľom porozumieť povoľovacím procesom a vysvetliť ich práva, pokiaľ sa cítia byť výstavbou dotknutí.
Na ombudsmana sa môžete obrátiť v nasledovných prípadoch:

cierne stavby

Problémy s čiernymi stavbami

uzemny plan

Podnety na porušovanie územného plánu

postup organov

Pochybnosti o správnom postupe orgánov, ktoré o výstavbe rozhodujú

ine pripady

Iné prípady, kedy sa cítite byť doktnutí výstavbou v meste

Načo neslúži pozícia stavebného ombudsmana?

Na poskytovanie konzultácií ohľadom postupu vo vlastných stavebných zámeroch občanov. V takýchto prípadoch odporúčame kontaktovať príslušný stavebný úrad. Na území hlavného mesta vykonávajú činnosť prvostupňových všeobecných stavebných úradov jednotlivé mestské časti, alebo Okresný úrad Bratislava.

Stavebné úrady

Stavebný ombudsman bude:

O stavebnom ombudsmanovi

Image

Od 1. januára 2020 je stavebným ombudsmanom Bratislavy Jaroslav Pavlovič, ktorý v oblasti územného rozvoja pôsobí už 37 rokov, z toho 20 rokov v riadiacich funkciách. Ako vedúci stavebného úradu pôsobil napríklad v mestskej časti Staré Mesto, či v Karlovej Vsi. Problematike mestského rozvoja sa venoval aj za hranicami Bratislavy, napríklad v Žiline, či Pezinku.

Je autorom viacerých publikácií a manuálov a akceptovaným odborníkom vo svojom odbore. Jaroslav Pavlovič zároveň aktívne pôsobí aj v občianskej spoločnosti a v roku 2008 prevzal za Pezinčanov vôbec prvé ocenenie Biela vrana za boj proti skládke odpadov v Pezinku, ako jedna z ústredných postáv pezinskej iniciatívy „Skládka nepatrí do mesta“.

Rezervácia termínu

21
Nedeľa
Konzultačné hodiny bez rezervácie
  • žiadne
Termíny k rezervácii
  • žiadnePostavenie hlavného mesta v stavebnom konaní

Hlavné mesto SR Bratislava má v konaniach stavebných úradov postavenie dotknutého orgánu a zároveň je orgánom územného plánovania. Súčasne môže byť aj v postavení účastníka konaní. Je v osobitnom záujme hlavného mesta, aby všetci účastníci výstavby na území Bratislavy dodržiavali územný plán a všeobecne záväzné predpisy platné v oblasti územného plánovania a výstavby.

Hlavné mesto SR Bratislava však nie je v konaniach podľa stavebného zákona na území Bratislavy ani všeobecným stavebným úradom, ani odvolacím či nadriadeným orgánom stavebného úradu.

Preto nie je oprávnené riešiť odvolania, sťažnosti, petície ani iné mimoriadne opravné prostriedky smerujúce proti rozhodnutiam stavebných úradov, nie je oprávnené poskytovať ani právne poradenstvo vyhradené advokátom ani nenahrádza pôsobnosť verejného ochrancu práv.